ÁSZF

Semigent Kft. Általános Szállítási Feltételei

Jelen Általános Szállítási Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza az együttműködés azon feltételeit, melyeket a Semigent Kereskedelmi Kft. (továbbiakban Semigent) a vele üzleti jogviszonyba lépő Megrendelő felé a törvényes előírásokon és általános szakmai szokásokon túl feltételként kiköt. E feltételek a felek közti szállítási szerződés részét képezik és ezektől eltérni kizárólag a felek egyező akaratkinyilvánítását tartalmazó írásbeli megállapodásban lehet. Jelen ÁSZF a Megrendelővel kötött szerződés elválaszthatatlan részét képezi. AZ ÁSZF alkalmazásában a szerződő felek a Megrendelő és a Semigent. Megrendelő az a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, valamint magánszemély, amelynek (akinek) részére Semigent árut ad el. Jelen ÁSZF nem érvényes azokra az üzletkre, amelyek Semigent közvetítése révén egy külföldi szállító és egy magyar Megrendelő között jön létre, azaz a külföldi szállító a Megrendelő nevére számlázza a leszállított tételt; ilyenkor mindenkor a két szerződő fél közötti megállapodások a mérvadóak, Semigent nem lép áruszállítási jogviszonyba a magyar Megrendelővel. Semigent ajánlataiban felhívja Megrendelő figyelmét arra, hogy megismerje ezen ÁSZF tartalmát még a köztük létrejövő szerződéses kapcsolat kezdete előtt, de legkésőbb a rendelések visszaigazolásakor. Az ÁSZF bármikor elérhető a Semigent honlapján (www.semigent.hu), valamint Semigent üzleti helyiségeiben megtekinthető. Kérésre Semigent elektronikusan vagy levélben elküldi Megrendelőnek az ÁSZF egy példányát. Miután az ÁSZF feltételeit Semigent nyilvánosan meghirdette, ezek külön hivatkozás nélkül is irányadóak minden szerződéses kapcsolatra.

Semigent üzletszerzési tevékenysége során személyes adatoknak minősülő információk birtokába juthat. Iyen adatok keletkezhetnek pl. telefonhívás, személyes üzleti tárgyalás, kiállításon való ismerkedés során, de ennek tekinhető az az eset is, amikor egy kapott ajánlatkérésben szerepel az ajánlatkérő személyes adata. Az ilyen formában kapott személyes adatokat Semigent bizalmasan kezeli, harmadik félnek nem adja át. A személyes adatok kezelésének célja kizárólag az adott ajánlatkérésben szereplő üzleti lehetőség kiaknázása ajánlattétel, majd szerződés létrehozásának formájában. A személyes adatokat Semigent az üzletmenet folytonosságának fenntartása érdekében öt évig megőrzi, bármilyen platformról is származzon (személyes, telefon, e-mail, telefax, levél).

1. Ajánlat

Semigent ajánlatai kötelezettség nélküliek, és a Megrendelő konkrét rendeléseinek írásos visszaigazolásáig a feltételek változhatnak. Indokolt esetben az ajánlat elfogadása előtt Semigent jogosult a kiadott ajánlatot megváltoztatni vagy visszavonni. Nyilvánvaló ajánlati hibák az ajánlat elfogadása előtt a Semigent egyoldalú közlésével, az ajánlat elfogadása után a felek közös megegyezésével helyesbítendők. Semigent a Megrendelői által elküldött megrendelés időpontjáig az ajánlatokat, az információkat és a döntést előkészítő, megalapozó szakmai anyagokat, tájékoztatókat és árumintákat díjmentesen bocsát rendelkezésre, hacsak erre vonatkozólag más írásba foglalt feltételt nem támaszt. A Semigent által küldött ajánlatok a Megrendelő részére semmiféle kötelezettséget nem jelentenek. A Megrendelő részéről történő kötelezettségvállaláshoz szükség van azok Megrendelő részéről történő írásbeli elfogadására, vagy szóbeli elfogadás esetén írásos megerősítésére, elfogadó nyilatkozatára.

2. Áru

Semigent vállalja, hogy minden általa szállított áru megfelel az előzetesen egyeztetett műszaki feltételeknek és előírásoknak, szabványoknak vagy bemutatott árumintáknak. A műszaki feltételek és leírások csak általános jellegűek, az ezektől történő olyan csekély értékű eltérések, amelyek az áru rendeltetésszerű használatát nem befolyásolják (pl. szín, kikészítés, súly, stb.), nem jelentik az előzetesen megállapított feltételek megváltoztatását. Kohászati félgyártmányok esetében a +/- 10 %-os súlyeltérés megengedett és ezért e súlykorlátokon belüli szállítások szerződés szerinti teljesítést jelentenek. Semigent az általa szállítandó árukat a megállapodásban írásban rögzített szakmai előírások (szabványok) hiányában a DIN vagy EN szabványok szerint és a németországi szokásoknak és általános szállítási műszaki feltételeknek megfelelően szállítja. Amennyiben Megrendelő igényei túlterjeszkednek a kérdéses áru általánosan szokásos szakmai feltételein, azt legkésőbb a megrendelésében írásban egyértelműen rögzítenie kell. Ezen előírások hiányában a megrendelés nem tekinthető egyértelműnek, így az ebből adódó esetleges szállítási késedelemért, vagy minőségi eltérésért Semigent felelősséggel nem tartozik. Semigent az általa szállítandó áru eltarthatóságára (rozsdásodás, romlékonyság, stb.) garanciát nem vállal, hacsak ezt a rendelés-visszaigazolásban kifejezetten nem rögzíti.

3. Megrendelés

Megrendelő és Semigent között az áruszállítási szerződés megrendelés adásával jön létre. A szerződés tartalmára az ajánlat, a szerződés-visszaigazolás és jelen ÁSZF az irányadó. Megrendelés adása csak írásban érvényes. Az írásos megrendelés beérkezéséig Semigent nem köteles a szóbeli megrendelést nyilvántartásba venni, és feldolgozását megkezdeni. Megrendelés adásával (ajánlat elfogadásával) a Megrendelő elismeri, és tudomásul veszi, hogy jelen ÁSZF rendelkezései a közöttük létrejövő szerződés részét képezik. Az ajánlattól eltérő feltételeket tartalmazó megrendelés feltételei közül csak azok érvényesek, amelyeket Semigent a rendelés-visszaigazolásban elfogad, és írásban kifejezetten megerősít. Semigent általában importból származó anyagokkal kereskedik, amelyekre először a külföldi eladótól kell rendelés-visszaigazolást kapnia. Ezért a Megrendelő számára Semigent részéről adandó rendelés-visszaigazolás határideje általában a megrendelés beérkezésétől számított kb. 7 munkanap, de esetenként akár 30 napig is elhúzódhat. A megrendelés beérkezését követő 7 munkanapon belüli visszaigazolás elmaradása ezért semmiképp sem jelenti a megrendelési feltételek maradéktalan elfogadását. A szerződő felek a közöttük szükségessé váló lényeges értesítéseket, üzeneteket írásba foglalják, illetve írásban megerősítik. A telefonon vagy más, nem írásos formában kapott közlés visszaigazolása esetén a másik fél azonnal jelzi a közlés és az írásbeli visszaigazolás közötti eltérést.

4. Keretmegrendelés

Keretmegrendelés estén különös részletességgel kell írásba foglalni az egyes rész-szállítások ütemezésének, fizetésének, esetleges fémfixálásának módját, a futamidő hosszát és azt a körülményt, ahogyan a keretszerződés utolsó rész-szállításának teljesülnie kell. Amennyiben Megrendelő a keretszerződés végén nem adna lehívást az utolsó rész-mennyiség leszállítására, Semigent jogosult az erre vonatkozó írásbeli értesítését követően a szóban forgó utolsó rész-mennyiséget Megrendelőnek lehívás nélkül is leszállítani és kiszámlázni.

5. Vételár

Megrendelő által fizetendő vételár az az ajánlati ár, amelyet Megrendelő elfogadott. Semigent főleg importból származó anyaggal kereskedik, melyek belföldi forint ára a Budapest Bank Rt. mindenkori deviza eladási árfolyamától függ. Ezért a konkrét ajánlatban megjelölt árfolyamhoz képesti árfolyam-romlás a belföldi forint árat automatikusan növeli, hacsak Semigent rendelés-visszaigazolásában ettől eltérő feltétel ki nem lett kötve. A vételár általában DDU budapesti speditőr telephely paritáson értendő, hacsak a rendelés-visszaigazolásban ez másképp nincs meghatározva. A szerződéskötést követően igazolt rendkívüli költségnövekedést (pl. házhozszállítás) áthárításának jogát Semigent fenntartja. Színesfém félgyártmányok esetében a vételár nagymértékben függ a tőzsdei árazás mikéntjétől. Amennyiben az ajánlatban fix vételár került kikötésre és Megrendelő nem az ajánlatadás napján érvényes fémjegyzésen rendeli meg a terméket, Semigent jogosult a termék vételárát az ajánlatadás napján és a megrendelés napján érvényes fémjegyzés különbségével módosítani. Ezt még tovább módosíthatja a deviza eladási árfolyamok időközi változása is. Keretszerződéseknél a különböző lehívások eladási árát színesfém félgyártmányok esetében nagymértékben befolyásolhatja a lehívásokra alkalmazott fémfixálás mikéntje is. Ezért a színesfémekre szóló keretszerződések elválaszthatatlan részét képezi a fémfixálás technikájának rögzítése, e nélkül a színesfém keretszerződések érvénytelenek. Ötvözött acél félgyártmányoknál az eladási ár fontos eleme az ötvözeti felár, amely havonta változik. Ezért, hacsak a visszaigazolásban máshogy nem kerül rögzítésre, az eladási ár függvénye a szállítási hónapban alkalmazott ötvözeti felárnak. A szállítás időpontjának ilyenkor mindig az áru külföldi feladásának időpontját kell tekinteni.

6. Szállítási határidő

Ellenkező megállapodás hiányában Semigent jogosult a rendeltetési helyig a fuvarozás módját kiválasztani. Semigent az előre megadott szállítási határidő betartásáért minden tőle telhetőt megtesz. Az áru jellegéből és a szállítási körülményekből esetenként azonban adódhat, hogy kivételesen olyan szállítási késedelem áll elő, amelyért Semigent nem hibáztatható. Ilyenkor Semigent a késedelemről haladéktalanul értesíti Megrendelőt, és az áru beérkezéséig folyamatosan tájékoztatja Megrendelőt az okokról és a várható érkezési határidőről. Nem Semigent hibájából keletkező szállítási késedelem nem jogosítja fel Megrendelőt a rendelés azonnali vagy sztornálási díj nélküli törlésére. Semigent kifejezetten erre utaló írásbeli vállalásának hiányában esetleges késedelem esetén sem kötelezhető szállítási kötbér megfizetésére. Amennyiben az áru szállításra kész állapotáról szóló Semigent jelentést követő 8. napig Megrendelő az áru elszállításáról - erre fennálló kötelezettsége ellenére sem gondoskodik -, úgy Semigent jogosult az áruszámlán kívül fekbérdíjat is számlázni. Az ilyen áruk vonatkozásában a felelős őrzés szabályai az irányadóak. Vis major bekövetkezése esetén (sztrájk, háború, tűzvész, szállítási akadály, alapanyaghiány, stb.) a szállítási határidő a vis major időtartamával meghosszabbodik még akkor is, ha esetleg az áru szállítása már egyébként is késedelmet szenved.

7. Fizetési feltételek

Az áruérték kifizetése készpénzben, előre átutalással, vagy átutalással történik. A fizetési határidő a teljesítéstől és nem a számla kézhezvételétől számítódik. A fizetés átutalás esetében lehet Forint vagy Euró. Semigent bizonyos esetekben fenntartja magának a jogot arra, hogy Megrendelőtől előleg megfizetését, vagy fizetési biztosítékot kérjen. Több árucikk szállítása vagy részletfizetés esetén, bármely számla fizetési határidejének túllépésekor Semigent jogosult az összes hátralévő tartozást azonnal esedékessé tenni. Egymást követő több szállítás vagy keretszerződésre történő lehívások szállítása esetén Semigent jogosult a soron következő szállítás(ok) visszatartására mindaddig, amíg Megrendelőnek korábbi szállításokból eredő lejárt tartozása van Semigent felé. Ilyenkor Megrendelő nem követelheti sem a szállítások folytatását, sem a szállítások kimaradása miatt nála esetleg keletkező kár vagy egyéb költség megtérítését. Késedelmes fizetés esetén Semigent a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét számítja fel késedelmi kamatként. Semigent fenntartja magának a jogot arra, hogy Megrendelővel fenntartott egyéb üzleti kapcsolatából eredő bármilyen követelése esetén a követelés értékét a Semigent által szállítandó áru ellenértékébe betudja, és egyúttal az árut visszatartsa.

8. Rendelés felbontása, áru visszavétele

Megrendelő csak Semigent által meghatározott sztornálási díj megfizetése esetén jogosult rendelést a megrendelés kiadása után törölni. A sztornálási díj szorosan összefügg az áru szállítási folyamatban elfoglalt állapotával, ezért a sztornálási díj csak a konkrét helyzet ismeretében határozható meg (pl. a külföldi eladó sztornó követelése alapján). Irányadásként kimondható, hogy a rendelést követően minél később történik a sztornálás, annál nagyobb a sztornálási díj. A sztornálási díj felső határa egyébként az áruértéktől és sztornálási időponttól függően - amennyiben az már Semigent és beszállítói partnere közti teljesítés visszafordíthatatlan fázisában történik - meghaladhatja akár a teljes áruértéket is. Semigent kizárólag szavatossági vagy garanciális okokból vesz vissza leszállított árut cserére. Semigent jogosult a Megrendelővel már megkötött szerződést az alábbi esetekben azonnali hatállyal felbontani:

  • Amennyiben Semigent tudomására jut, hogy Megrendelő vagyoni helyzetéből, fizetési fegyelméből vagy üzleti magatartásából eredően a vételár kiegyenlítése nem tekinthető biztosítottnak.
  • Amennyiben rész-szállítások esetén Megrendelő az esedékes rész-számlát felszólítás ellenére sem egyenlítette ki. Ilyen esetben a szerződés felbontása nem mentesíti Megrendelőt attól, hogy Semigent a már raktárra vett, de még Megrendelőnek le nem szállított árumennyiség értékének kiegyenlítését Megrendelőn ne követelje.

9. Tulajdonjog

Megrendelőnek átadott árukra Semigent fenntartja tulajdonjogát a teljes vételár kifizetéséig - tekintet nélkül a feldolgozásra, beépítésre vagy továbbértékesítésre. Ha Semigent által leszállított áru más termékbe kerül beépítésre, akkor Semigent a szállítás kifizetéséig olyan mértékben válik az illető más termék tulajdonosává, amilyen értékarányt képez Semigent áruszállítása a más termék értékéhez képest.

10. Felelősségvállalás

Amennyiben Semigent a Megrendelő tervei, műszaki előírásai, illetve utasításai szerint jár el a megrendelés teljesítése során, úgy Megrendelő viseli a teljes felelősséget a szerzői jog, a szabadalmi jog, vagy bármely egyéb jog megsértéséből eredő kár, követelés, büntetés, költség vagy egyéb hasonló jellegű, előre nem látható kiadás felmerülése esetén. Megrendelő ebben az esetben Semigent-nél esetlegesen felmerülő összes ilyen költséget köteles megtéríteni. Semigent semmiféle felelősséget nem vállal az áru nem rendeltetésszerű felhasználásából eredő károkért. Semigent a Megrendelő által átadott rajzok vagy minták hibájából vagy hiányosságából eredő semmiféle kárért nem vállal felelősséget. Az áru hibájából eredő kárért Semigent kizárólag az áru értékének összegéig vállal felelősséget. Semigent a rendelések teljesítése során a tőle szervezetileg elkülönült közreműködők szerződésszegéséért, hibás teljesítéséért illetve egyéb mulasztásaiért nem vonható felelősségre. Ily módon Semigent felelőssége Megrendelőnél az előzőek miatt bekövetkező közvetett és közvetlen károkra, úgymint: kötbér, piacvesztés, elmaradt haszon, erkölcsi kár, termeléskiesés, stb. nem terjed ki. Semigent kártérítésének mértéke nem haladhatja meg az érintett szerződés szerint szállított áru számlája szerinti értéket.

11. Kifogások

Bármely bejelentett kifogás, vagy reklamáció, vagy annak kivizsgálási időtartama nem lehet alapja az áruellenérték kifizetésének megtagadására. Jogos reklamáció esetén, amennyiben erre megállapodás születik, Semigent a megállapodást követő 8 napon belül visszautalja Megrendelőnek az őt megillető reklamációs összeget, amennyiben az áruérték időközben kifizetésre került. Semigent a teljesítés utáni bármely reklamáció érdemi kivizsgálását megelőzően feltételként kikötheti mindkét fél teljes döntési jogkörrel felhatalmazott képviselőjének helyszíni, egyeztető áruszemléjét. Amennyiben Megrendelő erre nem ad lehetőséget úgy Semigent a reklamációt érdemi vizsgálat nélkül elutasíthatja. Nem lehet kifogás tárgya a Megrendelő szakmai tájékozatlansága, az ügyben való járatlansága vagy olyan utólag felhozott igényre való hivatkozása, amelyet előzetesen, mint teljesítési feltételt nem írt elő vagy nem kötött ki. A szállított áru mennyiségére vagy sérülésére vonatkozó kifogás bejelentését Semigent a leszállítást követő ötödik munkanapig fogadja el az azonnali kivizsgálás lehetőségének és körülményeinek a Megrendelő részéről történő biztosításával. Amennyiben a Megrendelő az anyag eredeti csomagolását, kötegelését, a mennyiség megállapításához szükséges mértéknél jelentősebben megbontja, vagy annak feldolgozását megkezdi, úgy a kifogást Semigent elutasíthatja. Amennyiben Megrendelő a szállított áru felületi állapotával, - kikészítésével, - minőségével kapcsolatosan emel kifogást (amennyiben a felhozott kifogás szemmel látható, illetve műszeres vagy egyéb segédeszközös vizsgálat nélkül is észlelhető), azt az anyagátvétel utáni legfeljebb 30. napig teheti meg. A kifogásokról szóló értesítést minden esetben írásban kell megküldeni az áru egyértelmű azonosítását lehetővé tevő adatok feltüntetésével (számlaszám, pozíció, beérkezési dátum, stb.) együtt. Amennyiben a fenti határidőkön belül a Megrendelő nem támaszt írásbeli kifogást, a teljesítés elfogadottnak, megfelelőnek tekintendő. Az áru sérülésével kapcsolatos kifogás esetén - amennyiben a kifogás megalapozott - Semigent az árut reálisan vállalható határidőn belül kicseréli, vagy amennyiben ez számottevő nehézséggel történhetne meg, megegyezés alapján árengedményt ad. A fentiekben leírtakon kívül eső okból, célból és módon bejelentett reklamáció megalapozásához szükséges vizsgálatok elvégeztetése és azok tanúsításának költségei a Megrendelőt terhelik. A fentiekben leírtakon kívül eső reklamációk (beleértve az áru esetleges rejtett hibáját is) benyújtási véghatárideje hatvan naptári nap az áruátvételtől számítva. E határidőn túl Semigent a reklamációt vizsgálat nélkül elutasíthatja.

12. Együttműködési kötelezettség

A szerződő felek a köztük létrejövő szerződés teljesítése során hatékonyan, szorosan együttműködnek, Semigent a Megrendelő érdekeit messzemenően figyelembe veszi, és előtérbe helyezi. Felek kölcsönösen tájékoztatják egymást a köztük létrejött szerződés tárgyát képező ügy állásáról, az azzal kapcsolatos tevékenységük eredményéről vagy esetleges akadályoztatásukról. Semigent biztosítja Megrendelő felé a legnagyobb nyíltságot, ennek fejében elvárja maga is ugyanezt. Felek vállalják a megrendelés teljesítése során megszerzett információk titkos kezelését.

13. Jogvitákra vonatkozó kikötések

Szerződő felek minden tőlük telhetőt megtesznek az esetleges jogviták tárgyalás útján történő megoldására, egyezség kötésére. Mindennemű jogvita elbírálását a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara Mellett Szervezett Állandó Választott Bíróság hatáskörébe utalják és elismerik annak illetékességét. Az eljárás nyelve magyar. A Választott Bíróság döntése végleges és a felekre nézve kötelező. A felek közötti jogvitára a magyar jog az irányadó.

Budapest, 2011.05.06